Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty chứng khoán

Tên thủ tục “Chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty chứng khoán”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công ty chứng khoán gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty chứng khoán đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN có văn bản chấp thuận; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Giấy đề nghị.

+ Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty chứng khoán thông qua việc chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ;

+ Phương án xử lý các hợp đồng còn hiệu lực.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ đầy đủ và hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: công ty chứng khoán.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Quyết định chấp thuận chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty; hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đăng ký chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ - Mẫu số 77 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

+ Phương án xử lý tài khoản/hợp đồng đã ký với khách hàng - Mẫu số 84 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

2) Luật Doanh nghiệp;

3) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

07/01/2021
07/01/2021
578448_TTHC 63 va phu luc dinh kem .docx

Các thủ tục khác: