Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Bổ sung nghiệp vụ chi nhánh trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Tên thủ tục “Bổ sung nghiệp vụ chi nhánh trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị bổ sung nghiệp vụ chi nhánh đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN có văn bản gửi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ về các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất.

Bước 4: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoàn thiện cơ sở vật chất và có thông báo cho UBCKNN, UBCKNN kiểm tra cơ sở vật chất tại địa điểm chi nhánh trước khi chấp thuận bổ sung nghiệp vụ chi nhánh.

Bước 5: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra cơ sở vật chất tại địa điểm chi nhánh, UBCKNN chấp thuận các hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Giấy đăng ký bổ sung nghiệp vụ chi nhánh.

+ Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua việc bổ sung nghiệp vụ.

+ Thuyết minh cơ sở vật chất.

+ Danh sách nhân sự.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết:

Bước 3: trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN có văn bản gửi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ về các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất.

Bước 4: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoàn thiện cơ sở vật chất và có thông báo cho UBCKNN, UBCKNN kiểm tra cơ sở vật chất tại địa điểm chi nhánh trước khi chấp thuận bổ sung nghiệp vụ chi nhánh.

Bước 5: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra cơ sở vật chất tại địa điểm chi nhánh, UBCKNN chấp thuận các hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện; hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị thành lập (đóng cửa) chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện của công ty chứng khoán - Mẫu số 75 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

+ Thuyết minh cơ sở vật chất - Mẫu số 65 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

+ Danh sách nhân sự - Mẫu số 66 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

2) Luật Doanh nghiệp;

3) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

07/01/2021
07/01/2021
578373_TTHC 56 va phu luc dinh kem.docx

Các thủ tục khác: