Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Đăng ký giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Tên thủ tục “Đăng ký giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đăng ký giảm vốn đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN có văn bản trả lời về việc giảm vốn, trường hợp từ chối có văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu, hoàn trả vốn góp, điều chuyển vốn đã cấp về công ty mẹ, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định tại Điều 174 và Điều 181 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Giấy đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ - Mẫu số 72 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

+ Quyết định của cấp có thẩm quyền thông qua phương án giảm vốn, trong đó phương án giảm vốn phải đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

+ Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu, hoàn trả phần vốn góp.

Đối với trường hợp CTCK, CTQLQĐTCK là công ty đại chúng mua lại cổ phần của chính mình, hồ sơ gồm các tài liệu sau:

+ Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu;

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu, phương án mua lại;

+ Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng khoán, trừ trường hợp công ty chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam mua lại cổ phiếu của chính mình.

+ Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu.

+ Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

+ Tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu.

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện để được mua lại cổ phiếu của chính mình theo quy định của pháp luật trong trường hợp công ty đại chúng thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 07 (bẩy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giảm vốn đầy đủ và hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán; hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí:

+ Theo quy định tại Thông tư 272/2016/TT-BTC, lệ phí là 02 triệu đồng/lần cấp.

+ Theo quy định tại Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, lệ phí là 01 triệu đồng/lần cấp

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ - Mẫu số 72 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện giảm vốn điều lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và đáp ứng các điều kiện sau:

​ Vốn chủ sở hữu sau khi giảm không thấp hơn mức vốn quy định tại Điều 175 Nghị định này;

​ Tỷ lệ vốn khả dụng sau khi giảm vốn đạt tối thiểu là 180%;

​ Các đợt giảm vốn phải cách nhau tối thiểu 12 tháng;

​ Đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là công ty cổ phần, điều kiện bao gồm các quy định điều kiện mua lại cổ phiếu của chính mình quy định tại Điều 36 Luật Chứng khoán;

​ Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại 77 Luật Chứng khoán.

Trong trường hợp, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ là công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

​ Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, phương án mua lại, trong đó nêu rõ số lượng, thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá mua lại;

​ Có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu từ các nguồn sau đây: thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật;

​ Có công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch, trừ trường hợp công ty chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam mua lại cổ phiếu của chính mình;

​ Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật trong trường hợp công ty đại chúng thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

​ Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Chứng khoán.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

2) Luật Doanh nghiệp;

3) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

4) Thông tư 272/2016/TT-BTC;

5) Thông tư 112/2020/TT-BTC

07/01/2021
07/01/2021
578372_TTHC55 va phu luc dinh kem.docx

Các thủ tục khác: