Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Đăng ký làm ngân hàng thanh toán đối với ngân hàng thương mạ

Tên thủ tục “Đăng ký làm ngân hàng thanh toán đối với ngân hàng thương mại”

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Ngân hàng thương mại nộp hồ sơ đăng ký làm ngân hàng thanh toán;

+ Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung danh mục hồ sơ theo quy định.

+ Bước 3: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa rõ ràng, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản yêu cầu ngân hàng thương mại bổ sung hoặc giải trình.

+ Bước 4: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi công văn chấp thuận đăng ký làm ngân hàng thanh toán. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nộp hồ sơ: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp hoặc nhận qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đăng ký làm ngân hàng thanh toán;

+ Bản cung cấp thông tin về ngân hàng, trong đó nêu rõ khả năng đáp ứng các điều kiện tại Điều 69 Luật Chứng khoán.

+ Quyết định thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại.

+ Văn bản cam kết về việc thiết lập hệ thống, cơ chế quản lý tài khoản và tiền gửi ký quỹ, tài khoản và tiền gửi thanh toán, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về tiền gửi ký quỹ, tiền gửi thanh toán theo yêu cầu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, tài liệu hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện: Ngân hàng thương mại đăng ký làm ngân hàng thanh toán.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Kết quả thực hiện:

+ Quyết định chấp thuận đăng ký làm ngân hàng thanh toán; hoặc

+ Công văn từ chối và nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đăng ký làm ngân hàng thanh toán - Mẫu số 51 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện:

+ Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

+ Có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng;

+ Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm gần nhất;

+ Đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật về ngân hàng;

+ Có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện thanh toán giao dịch và kết nối với hệ thống của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

+ Có hệ thống thanh toán, bù trừ kết nối với hệ thống thanh toán, bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật để lưu giữ số liệu thông tin thanh toán giao dịch trong thời hạn ít nhất 10 năm và cung cấp được cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong thời hạn 48 giờ khi có yêu cầu

- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

+ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

07/01/2021
07/01/2021
578429_Mau so 51.docx

Các thủ tục khác: