Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Thông báo, thay đổi về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Tên thủ tục “Thông báo, thay đổi về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa”

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công ty đại chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa nộp hồ sơ thông báo, thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

+ Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung danh mục hồ sơ theo quy định.

+ Bước 3: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa rõ ràng, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản yêu cầu công ty đại chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa bổ sung hoặc giải trình.

+ Bước 4: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi công văn thông báo về việc nhận đủ hồ sơ thông báo, thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nộp hồ sơ: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp hoặc nhận qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy thông báo, thay đổi về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương, Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó có nội dung về ngành nghề đăng ký kinh doanh;

+ Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa thì bổ sung văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cổ phần hóa, trong đó có nội dung về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty (nếu có);

+ Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng (đối với trường hợp công ty thực hiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hoặc thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, đồng thời gửi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Đối tượng thực hiện: Công ty đại chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Kết quả thực hiện:

+ Công văn thông báo, thay đổi về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; hoặc

+ Công văn từ chối trong đó nêu rõ lý do.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa – Mẫu số 38 Phụ lục ban hành theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, hoặc

+ Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa - Mẫu số 39 Phụ lục ban hành theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện: Không có

- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

+ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

07/01/2021
07/01/2021
578424_Mau so 38.docx
578425_Mau so 39.docx

Các thủ tục khác: