Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Chấp thuận đăng ký niêm yết, giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài

Tên thủ tục “Chấp thuận đăng ký niêm yết, giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài”

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức phát hành Việt Nam nộp hồ sơ xin chấp thuận niêm yết, giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài;

+ Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung danh mục hồ sơ theo quy định.

+ Bước 3: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa rõ ràng, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày làm việc, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức phát hành Việt Nam bổ sung hoặc giải trình;

+ Bước 4: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi công văn chấp thuận cho tổ chức phát hành Việt Nam làm thủ tục đăng ký niêm yết, giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nộp hồ sơ: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

+ Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp hoặc nhận qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- Thành phần hồ sơ:

1) Giấy đề nghị đăng ký niêm yết, giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

2) Bản sao hồ sơ đăng ký niêm yết, giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài;

3) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc niêm yết, giao dịch chứng khoán tại SGDCK nước ngoài (đối với công ty cổ phần), của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

4) Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đối với tổ chức kinh doanh có điều kiện.

5) Tài liệu xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của doanh nghiệp.

6) Văn bản cam kết của tổ chức phát hành về việc tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức phát hành Việt Nam.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Kết quả thực hiện:

+ Công văn chấp thuận; hoặc

+ Công văn từ chối, nêu rõ lý do

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký niêm yết, giao dịch tại SGDCK nước ngoài - Mẫu số 34 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện:

1. Không thuộc danh mục ngành nghề mà pháp luật cấm bên nước ngoài tham gia và phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức phát hành niêm yết, giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài phải gắn với chào bán chứng khoán ra nước ngoài.

3. Có quyết định thông qua việc niêm yết, giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên) hoặc Chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

4. Đáp ứng các điều kiện niêm yết, giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán của nước mà cơ quan quản lý thị trường chứng khoán hoặc Sở giao dịch chứng khoán đã có thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam.

5. Tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam.

6. Tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh có điều kiện phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

+ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

07/01/2021
07/01/2021
578423_Mau so 34.docx

Các thủ tục khác: