Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Hủy tư cách công ty đại chúng

Tên thủ tục “Hủy tư cách công ty đại chúng”

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công ty đại chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) văn bản thông báo kèm danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, kể từ ngày có vốn điều lệ đã góp không đủ 30 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán hoặc có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán trong thời hạn cụ thể như sau:

​ 15 (mười lăm) ngày đối với các công ty đại chúng.

​ 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với công ty đại chúng theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng.

​ 90 ngày kể từ ngày Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành đối với công ty đại chúng theo quy định tại khoản 5 Điều 135 Luật Chứng khoán.

+ Bước 2: Sau 01 năm kể từ ngày không còn đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán, công ty đại chúng nộp hồ sơ hủy công ty đại chúng đến UBCKNN.

+ Bước 3: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn công ty bổ sung hồ sơ theo quy định.

+ Bước 4: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu công ty đại chúng bổ sung hoặc giải trình.

+ Bước 5: UBCKNN gửi thông báo về việc huỷ tư cách công ty đại chúng cho công ty.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc qua đường bưu điện; qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- Thành phần hồ sơ:

1) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

2) Văn bản thông báo về việc công ty đại chúng không còn đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán;

3) Danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp;

4) Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

- Thời hạn giải quyết:

+ 01 (một) năm kể từ ngày công ty không còn đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng.

+ 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ đối với công ty đại chúng sau tách, nhận sáp nhập doanh nghiệp.

- Đối tượng thực hiện: Công ty đại chúng.

- Cơ quan thực hiện: UBCKNN.

- Kết quả thực hiện: Thông báo của UBCKNN về việc huỷ tư cách công ty đại chúng.

- Phí, lệ phí: Phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết/ đăng ký giao dịch: = 10 triệu đồng/12 tháng x Thời gian tính phí (tháng).

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có.

- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

+ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

+ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

+ Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

07/01/2021
07/01/2021

Các thủ tục khác: