Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Đăng ký công ty đại chúng

Tên thủ tục “Đăng ký công ty đại chúng”

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công ty cổ phần đủ điều kiện là công ty đại chúng nộp hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

+ Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn công ty bổ sung hồ sơ theo quy định.

+ Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu công ty bổ sung hoặc giải trình.

+ Bước 4: UBCKNN gửi công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng cho công ty, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của UBCKNN.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở UBCKNN hoặc qua đường bưu điện; qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đối với công ty cổ phần:

1) Giấy đăng ký công ty đại chúng;

2) Điều lệ công ty;

3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

4) Bản công bố thông tin về công ty đại chúng bao gồm thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản, tình hình tài chính và các thông tin khác;

5) Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;

6) Danh sách cổ đông.

+ Đối với công ty cổ phần hình thành sau chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp:

1) Giấy đăng ký công ty đại chúng;

2) Điều lệ công ty;

3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

4) Bản công bố thông tin về công ty đại chúng bao gồm thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lý, cơ cấu cổ đông, tài sản, tình hình tài chính và các thông tin khác;

5) Danh sách cổ đông;

6) Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập, cụ thể:

​ Đối với công ty cổ phần được hình thành sau chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp: Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được hình thành sau chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, công ty chưa có báo cáo tài chính năm gần nhất do thời gian hoạt động chưa đủ năm tài chính theo quy định, Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán trong hồ sơ đăng ký công ty đại chúng được thay thế bằng Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập;

​ Đối với công ty cổ phần được hình thành sau sáp nhập: Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được hình thành sau sáp nhập được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty hình thành sau sáp nhập đăng ký doanh nghiệp sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

- Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện: Công ty cổ phần đủ điều kiện là công ty đại chúng

- Cơ quan thực hiện: UBCKNN

- Kết quả thực hiện:

+ Công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng.

+ Công bố tên, nội dung kinh doanh và thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của UBCKNN.

- Phí, lệ phí: Phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết/ đăng ký giao dịch: = 10 triệu đồng/12 tháng x Thời gian tính phí (tháng).

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản công bố thông tin về công ty đại chúng - Mẫu số 34 Phụ lục kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Điều 32, Điều 33);

+ Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

+ Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

+ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

07/01/2021
07/01/2021
578421_Mau so 34.docx

Các thủ tục khác: