Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Thay đổi việc mua lại cổ phiếu

Tên thủ tục “Thay đổi việc mua lại cổ phiếu”

- Trình tự thực hiện:

+Bước 1: Công ty đại chúng nộp tài liệu thay đổi việc mua lại cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

+Bước 2: UBCKNN tiếp nhận, xem xét tài liệu.

+Bước 3: Sau khi nhận đầy đủ tài liệu hợp lệ, UBCKNN gửi công văn thông báo về việc thay đổi việc mua lại cổ phiếu cho công ty cổ phần. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Báo cáo thay đổi việc mua lại.

- Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: công ty cổ phần.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBCKNN.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc thay đổi việc mua lại cổ phiếu.

- Phí, lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo thay đổi việc mua lại cổ phiếu – Mẫu thông báo quyết định thay đổi phương án mua lại cổ phiếu - Mẫu số 37 Phụ lục Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

+Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020.

+Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

+Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

07/01/2021
07/01/2021
578420_Phu luc so 37.docx

Các thủ tục khác: