Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Đăng ký phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền của công ty đại chúng

Tên thủ tục “Đăng ký phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền của công ty đại chúng”

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công ty đại chúng phải gửi báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trước khi thực hiện quyền của chứng quyền.

+ Bước 2: UBCKNN tiếp nhận, xem xét hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được tài liệu báo cáo phát hành đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản cho tổ chức phát hành và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền của tổ chức phát hành; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+Báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền - Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

+Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng vốn trong trường hợp phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành có thay đổi so với phương án sử dụng vốn dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi phát hành trái phiếu kèm chứng quyền, cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền;

+Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền;

+Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành;

+Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức tín dụng hoặc văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức kinh doanh bảo hiểm.

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 (bẩy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty đại chúng.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.

- Phí, lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền - Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+Công ty đã phát hành chứng quyền kèm quyền mua cổ phần.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;

+Luật Doanh nghiệp;

+Điều 68 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

07/01/2021
07/01/2021
578411_Mau so 18.docx

Các thủ tục khác: