Skip to content
Phát triển các sản phẩm tài chính bền vững
Thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam – Nhìn từ khía cạnh chính sách
276
15/10/2021

Thời gian qua, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực nâng cao năng lực và nhận thức của thành viên thị trường về thị trường trái phiếu xanh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố khiến thị trường trái phiếu xanh của Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển và các thành viên thị trường vẫn chưa sẵn sàng tham gia vào thị trường tiềm năng này. Do vậy, nhiệm vụ ưu tiên trước mắt của UBCKNN và các cơ quan, bộ, ngành liên quan là xây dựng được bộ tiêu chí phân loại xanh và có sự phân công rõ ràng giữa chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan để có chính sách, văn bản hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp đối với công cụ huy động như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững.

Các chính sách phát triển thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam

Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam xác định tăng trưởng xanh là một chiến lược quan trọng nhằm hướng đến phát triển bền vững (PTBV). Do vậy, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt và các nguồn lực tài chính cho tăng trưởng xanh. Ngày 12/4/2012, căn cứ vào Nghị quyết số 24-NQ/TW ban hành ngày 03/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 432/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, trong đó đã đề cập đến cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực tài chính để thực hiện PTBV. Trước đó vào ngày 25/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, xác định tăng trưởng xanh là cách thức phát triển phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế trong giai đoạn sắp tới của Việt Nam.

Tiếp theo, vào ngày 20/3/2014, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 403/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn đoạn 2014 - 2020, trong đó quy định về các nguồn vốn thực hiện các hoạt động gồm: Vốn sẽ được huy động từ ngân sách nhà nước (NSNN) trong Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu; từ nguồn lực của các doanh nghiệp; từ cộng đồng và từ nguồn viện trợ của quốc tế. Đồng thời, Chính phủ sẽ ưu tiên và dành kinh phí thỏa đáng từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh, đặc biệt cho nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo. Chính phủ cũng sẽ tạo cơ sở pháp lý khuyến khích các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp đầu tư nguồn lực để thực hiện các hoạt động của Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh…

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20/10/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 2183/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động ngành Tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020. Cụ thể, Bộ Tài chính chủ trì và phối hợp với các cơ quan hữu quan để xây dựng Kế hoạch tổng thể định hướng phát triển ngành tài chính xanh, trong đó xác định định hướng điều chỉnh chung, phương thức tổ chức thực hiện, cách thức phân bổ, sử dụng các nguồn lực tài chính nhằm hướng tới thúc đẩy tăng trưởng xanh. Cụ thể thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung một số chính sách thuế, phí bảo vệ môi trường; ban hành quy chế mua sắm công xanh; ưu tiên bố trí kinh phí cho các hoạt động có liên quan đến bảo vệ môi trường, thúc đẩy tăng trưởng xanh; rà soát các chính sách xã hội liên quan đến việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh; rà soát các cam kết hội nhập quốc tế và nghiên cứu xu hướng hợp tác quốc tế về tài chính xanh...

Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công trong hai Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 2183/QĐ-BTC ngày 20/10/2015 để ban hành Kế hoạch hành động của ngành Tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 (Quyết định 2183). Trong đó có ba mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể quan trọng gồm: i) Phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) và trái phiếu chính quyền địa phương, phục vụ cho các mục tiêu, chương trình, dự án xanh, ii) Phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) xanh cho các dự án xanh hoặc các sản phẩm xanh, và iii) Rà soát, hoàn thiện chính sách tín dụng và hỗ trợ của Nhà nước. Quyết định 2183 là một văn bản pháp lý quan trọng đánh dấu cho việc lần đầu tiên Việt Nam cụ thể hóa các khái niệm liên quan đến chiến lược “xanh” của Việt Nam gồm Phát triển xanh, tăng trưởng xanh, tài chính xanh, trái phiếu xanh. Trong đó, trái phiếu xanh của Chính phủ, cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương cũng như các công cụ tài chính khác liên quan đến sự phát triển thị trường vốn xanh được định nghĩa và tạo lập khuôn khổ cho lộ trình phát triển. Đặc biệt trong quyết định này, UBCKNN đã được giao nhiệm vụ cụ thể về “Xây dựng, hoàn thiện khung chính sách tài chính nhằm phát triển thị trường vốn xanh và các sản phẩm tài chính xanh” trong giai đoạn 2015 - 2020. Trong Quyết định 2183, thuật ngữ PTBV đã không còn xuất hiện. Như vậy, cách hiểu tại Quyết định 2183 của Bộ Tài chính có thể được diễn giải là “xanh” được coi là một tập hợp con của “phát triển bền vững”.

Thuật ngữ trái phiếu xanh, hay còn được gọi là TPCP xanh, lần đầu tiên xuất hiện chính thức tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ban hành ngày 30/6/2018. Điều khoản trong Nghị định này xếp trái phiếu xanh thuộc nhóm TPCP và được Chính phủ hay cơ quan của Chính phủ phát hành cho các dự án liên quan đến bảo vệ môi trường và phải được Thủ tướng Chính phủ thông qua. Các luật liên quan điều chỉnh việc phát hành trái phiếu xanh gồm Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Đầu tư Công, và Luật NSNN. Văn bản này thực tế đã cho phép trái phiếu xanh của Chính phủ được thể chế hóa liên quan đến phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK). Vào tháng 01/2016, Bộ Tài chính đã thông qua chủ trương thí điểm phát hành trái phiếu xanh với các nội dung chính gồm: trái phiếu chính quyền địa phương, thời gian phát hành trong hai năm 2016 - 2017, kỳ hạn 3 năm và 5 năm, khối lượng phát hành từ 300 - 500 tỷ đồng, và trái phiếu được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Thời gian qua, HNX đã tổ chức nhiều phiên đấu thầu TPCP để đầu tư cho các dự án xanh như dự án sản xuất pin mặt trời, điện gió, dự án thủy lợi hoặc các dự án đầu tư cho du lịch bền vững. HNX cũng đã phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) trợ giúp kỹ thuật cho các địa phương như Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phát hành thí điểm trái phiếu chính quyền địa phương xanh. Cụ thể, trong năm 2016, Tp. Hồ Chí Minh đã phát hành được 3 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương thông qua Công ty đầu tư tài chính nhà nước (HIFC) trong đó có 500 tỷ đồng được dành để cấp vốn cho 11 dự án “xanh” về xử lý nước thải và phòng chống lụt bão. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã lên phương án cho đợt phát hành trái phiếu chính quyền địa phương xanh đầu tiên vào năm 2018. Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị quản lý số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu xanh này. Tuy nhiên, cũng giống như Tp. Hồ Chí Minh, không có đơn vị thứ ba nào đứng ra xác nhận tiêu chuẩn “xanh” của những trái phiếu này.

Mặc dù Bộ Tài chính, UBCKNN và các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực nâng cao năng lực và nhận thức của thành viên thị trường, nhưng vẫn có nhiều yếu tố khiến thị trường trái phiếu xanh của Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển và các thành viên thị trường chưa sẵn sàng tham gia vào thị trường tiềm năng này.

Thứ nhất, nguyên nhân cơ bản đầu tiên và là nguyên nhân trực tiếp gây ra những khó khăn, lúng túng cho các tổ chức phát hành khi tiếp cận công cụ tài chính mới - Trái phiếu xanh là khung pháp lý chưa đầy đủ và rõ ràng. Cụ thể, hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định các nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn trái phiếu xanh của Việt Nam và hướng dẫn quy trình phát hành trái phiếu xanh, trong đó nêu rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan, việc này gây ra khó khăn trong tạo lập và nâng cao niềm tin của các bên tham gia thị trường.

Điểm tích cực là Luật Bảo vệ Môi trường 20201 đã chính thức công nhận Trái phiếu xanh là một công cụ kinh tế quan trọng giúp bảo vệ môi trường. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 20202 vừa được công bố gần đây đã kèm theo Danh mục dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh (quy định tại Phụ lục 85 của dự thảo). Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) được giao nhiệm vụ quy định cụ thể tiêu chí phân loại và các điều kiện dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh quy định tại Danh mục này. Bộ TN&MT cũng là đơn vị có nhiệm vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh Danh mục trên trong trường hợp cần thiết. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình kiện toàn khung pháp lý, tạo cơ sở cho quy định của pháp luật về trái phiếu xanh có thể thực thi. Đồng thời, quy định cụ thể về dự án xanh và bộ tiêu chí phân loại xanh sẽ là cơ sở để các tổ chức tín dụng ban hành các hướng dẫn nội bộ về đầu tư vào công cụ trái phiếu xanh.

Thứ hai, hạn chế trong cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp phát hành công cụ tài chính mới như trái phiếu xanh. Khi một công cụ tài chính mới ra đời, thị trường thường chưa thể thay đổi ngay lập tức thói quen, tập quán sử dụng các công cụ tài chính cũ nếu không có các cơ chế, chính sách để kích thích tính tò mò, sáng tạo và dám thử nghiệm của doanh nghiệp. Hơn nữa, chi phí phát hành trái phiếu xanh thường cao hơn so với trái phiếu thông thường do tổ chức phát hành trái phiếu xanh phải chịu thêm các chi phí báo cáo tuân thủ và báo cáo đánh giá từ bên ngoài. Thêm nữa, trong suốt thời hạn trái phiếu, tổ chức phát hành còn phải thực hiện báo cáo định kỳ về việc sử dụng tiền thu được từ trái phiếu và các báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bối cảnh Việt Nam khi doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 96,7% tổng số doanh nghiệp cả nước đặt ra nhu cầu cần xem xét những cơ chế, ưu đãi để khích lệ doanh nghiệp tìm tòi tiếp cận với công cụ tài chính mới. Đồng thời, cũng cần nghiên cứu các biện pháp thúc đẩy động lực đầu tư trái phiếu xanh trên thị trường Việt Nam, từ đó tăng lực cầu, gián tiếp thúc đẩy tăng lực cung. Hiện nay, Việt Nam chưa có các ưu đãi đặc biệt nào đối với tổ chức phát hành trái phiếu xanh hay đối với nhà đầu tư trái phiếu xanh.

Về chính sách khuyến khích dự án xanh, trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Điều 185 “Chính sách ưu đãi đối với chủ thể phát hành và đầu tư mua trái phiếu xanh” đã đưa ra quy định rằng chủ thể phát hành, nhà đầu tư trái phiếu xanh được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về thuế, phí, đầu tư và bảo vệ môi trường. Quy định chi tiết về chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát hành và đầu tư trái phiếu xanh sẽ do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các Bộ và cơ quan ngang Bộ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thứ ba, thông tin trên thị trường rời rạc, thiếu kết nối cung - cầu. Trước khi Sổ tay Hướng dẫn trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững được UBCKNN phát hành vào tháng 4/2021, không có một nguồn thông tin tổng hợp nào tại Việt Nam cung cấp các định nghĩa “xanh”, bộ tiêu chí phân loại xanh, hay hướng dẫn về cách thức phát hành, quản lý nguồn vốn và công bố thông tin về đánh giá tác động môi trường của các dự án xanh.

Với quy trình phát hành mới mẻ, phức tạp và thông tin rời rạc, các doanh nghiệp mong muốn phát hành trái phiếu xanh cần ý kiến tư vấn từ nhiều nguồn, nhất là các tổ chức tài chính (TCTC), về việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát hành, quy trình phát hành và thực hiện giao dịch. Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi liên lạc với các TCTC để bảo lãnh phát hành.

Phía cung gặp khó, phía cầu cũng gặp vấn đề tương tự, dẫn đến cung - cầu chưa gặp nhau. Tại thị trường trái phiếu Việt Nam, các ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò chủ đạo. Vào năm 2020, tổ chức Sáng kiến Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) đã thực hiện một khảo sát đối với 30 trên tổng số 44 NHTM hoạt động tại Việt Nam, nhằm tìm hiểu về tiềm năng của thị trường trái phiếu xanh, dưới góc nhìn của các NHTM, cũng là những nhà đầu tư lớn trong thị trường TPDN. 60% ngân hàng nội địa được GGGI khảo sát cho biết “thiếu dự án xanh” và “chưa có nhiều tổ chức phát hành” là hai trong số các rào cản lớn nhất trong việc đầu tư vào trái phiếu xanh.

Cũng cần lưu ý thêm từ kết quả khảo sát của GGGI, việc không có hướng dẫn chính sách cụ thể từ Nhà nước là thách thức lớn nhất đối với hoạt động đầu tư trái phiếu xanh tại Việt Nam. Thiếu hướng dẫn chính sách cụ thể khiến các NHTM chưa thể xây dựng hướng dẫn nội bộ hoàn chỉnh về trái phiếu xanh, dẫn đến vốn đầu tư trong lĩnh vực này còn hạn chế, mặc dù đã có nhiều nỗ lực từ phía Chính phủ, cụ thể là NHNN, để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh.

Thứ tư, các bên cung cấp dịch vụ đánh giá bên ngoài trước và sau phát hành trái phiếu xanh chưa hoạt động tích cực tại thị trường Việt Nam.

Theo Tiêu chuẩn Trái phiếu Xanh ASEAN, đánh giá độc lập trước và sau phát hành hoàn toàn dựa trên cơ chế tự nguyện, nhưng quá trình phát hành nên có đánh giá độc lập để củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tăng tính minh bạch của giao dịch. Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA) cũng khuyến nghị các tổ chức phát hành sử dụng một tổ chức đánh giá độc lập để đảm bảo các chỉ tiêu của trái phiếu phù hợp với hệ thống chuẩn mực tùy chọn.

Thông thường, dịch vụ đánh giá bên ngoài được phân loại thành 4 loại hình: Ý kiến của bên thứ hai (SPO), Dịch vụ đảm bảo, Dịch vụ chứng nhận, Dịch vụ chấm điểm/xếp hạng. Các tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá bên ngoài chưa thâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam. Kể cả với những tổ chức đã có mặt tại Việt Nam (ví dụ như các công ty kiểm toán EY, KPMG, PwC...), các dịch vụ này cũng chưa có cơ hội phát triển tại thị trường Việt Nam do thị trường còn rất non trẻ, kiến thức và nhu cầu về cả phát hành và đầu tư trái phiếu xanh chưa cao.

 

Giải pháp và triển vọng

 Đối với nhóm vấn đề liên quan tới khung pháp lý và các chính sách khuyến khích thúc đẩy dự án xanh tại Việt Nam, thời gian tới, UBCKNN phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT), Bộ Tài chính, Bộ TN&MT xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý và các cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp phát hành công cụ tài chính mới cho các sản phẩm và dịch vụ xanh trên thị trường. Các quy định này sẽ phù hợp với thông lệ quốc tế. Chẳng hạn, đối với trái phiếu xanh, các quy định pháp lý sẽ phù hợp với các tiêu chuẩn trái phiếu xanh quốc tế phổ biến đang được nhiều nước áp dụng như Các Nguyên tắc Trái phiếu xanh 2014 (Green Bond Principles 2014), Các tiêu chuẩn Trái phiếu xanh ASEAN 2017 (ASEAN Green Bond Standards 2017), Các tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu (Climate Bond Standards) 2017... Rất nhiều hành động chính sách liên quan đến cấp Bộ và cơ quan thuộc Bộ đòi hỏi phải có sự phối hợp để ban hành các văn bản pháp quy bên dưới Quyết định hay Nghị định. Đặc biệt là sự phối hợp giữa Bộ Tài chính, NHNN với Bộ KH&ĐT và Bộ TN&MT trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho phát triển của tài chính xanh nói chung và thị trường trái phiếu xanh nói riêng. Việc phối hợp để ra được các thông tư hay các quyết nghị đơn bộ hay liên bộ sẽ giúp tạo lập khuôn khổ thị trường vốn rõ ràng hơn liên quan đến việc phát triển sản phẩm, tạo lập cung, cầu, cơ chế định giá và các vấn đề liên quan thông qua việc định hình và liên kết các tiêu chí kỹ thuật và tài chính với nhau. Và tất nhiên chúng phải phù hợp với các định hướng trong Quyết định số 1191/QĐ-TTg phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trước mắt, một trong các nhiệm vụ ưu tiên của UBCKNN và các cơ quan Bộ, ngành liên quan là xây dựng được bộ tiêu chí phân loại xanh và có sự phân công rõ ràng giữa chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan để có chính sách, văn bản hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp đối với công cụ huy động như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững. Hiện nay, UBCKNN đại diện Việt Nam tham gia vào tổ xây dựng Tiêu chí phân loại xanh (Taxonomy) của ASEAN, và UBCKNN kỳ vọng việc sớm ban hành Tiêu chí phân loại xanh sẽ giúp thúc đẩy hoạt động phát hành trái phiếu xanh từ các doanh nghiệp do tạo ra được cơ chế tiêu chí rõ ràng và thống nhất chung giữa các ngành.

Đồng thời, khi đã có khung pháp lý và cơ chế rõ ràng, các tổ chức tham gia với vai trò là bên thứ ba đánh giá về dự án xanh sẽ tích cực tham gia hơn vào quá trình phát triển các sản phẩm xanh của thị trường. Theo quy luật thị trường, khi thị trường có nhu cầu, các dịch vụ đánh giá độc lập sẽ xuất hiện để đáp ứng nhu cầu.

Tuy nhiên, để các tổ chức phát hành dễ dàng tiếp cận với các nhà cung cấp dịch vụ quốc tế ngay từ giai đoạn này, UBCKNN có thể nghiên cứu các biện pháp thu hút sự chú ý của các tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá độc lập vào thị trường Việt Nam, xuất phát từ cơ chế chính sách cởi mở và tăng cường hợp tác quốc tế đề xuất Bộ Tài chính ban hành các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động, các chuẩn mực nghề nghiệp (nếu áp dụng) đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá độc lập trước và sau phát hành trái phiếu xanh, bền vững hoạt động tại Việt Nam. Tìm kiếm cơ hội hợp tác, phối hợp với các tổ chức đánh giá độc lập trong công tác đánh giá, góp ý để hoàn thiện khung pháp lý về trái phiếu xanh.

Bên cạnh việc thúc đẩy các sản phẩm tài chính xanh, việc tăng cường cung cấp thông tin minh bạch trên thị trường tạo nền tảng để thị trường vận hành lành mạnh, tạo cơ hội kết nối cung - cầu, tăng khả năng thanh khoản cho các sản phẩm tài chính xanh. Một số giải pháp khác bao gồm:

* Tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát triển mở rộng danh mục sản phẩm tài chính xanh. Trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững hiện đang là các loại hình sản phẩm tài chính xanh thông dụng nhất trên thị trường. Các trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững với các điểm tương đồng có thể tiếp bước dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các sản phẩm xanh khác được xem xét phát triển là các chỉ số chứng khoán xanh, quỹ ETF xanh...

* Tăng cường cung cấp thông tin minh bạch về các sản phẩm tài chính xanh và bền vững. UBCKNN phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) và HNX, các tổ chức liên quan thúc đẩy và nâng cao nhận thức về việc công bố thông tin ESG, cũng như báo cáo PTBV tại các doanh nghiệp. Ngoài ra, việc xây dựng danh mục chuyên biệt về các sản phẩm trái phiếu xanh và bền vững trong tương lai là cần thiết. Các thông tin về lãi suất, xếp hạng tín nhiệm, tiêu chuẩn bền vững, và tên tổ chức thực hiện đánh giá độc lập của trái phiếu được công bố rộng rãi để tăng tính minh bạch đối với các nhà đầu tư, đồng thời giúp các doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm phát hành học hỏi nghiên cứu các trường hợp thành công.

Với những hoạt động cụ thể thời gian qua và kế hoạch triển khai thời gian tới, UBCKNN và các đơn vị liên quan đã góp phần thực hiện mục tiêu và yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT đối với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

 

Các bài viết khác: