Skip to content
Phát triển các sản phẩm tài chính bền vững
Thách thức và nền tảng phát triển các sản phẩm tài chính bền vững khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
276
15/10/2021

Tài chính bền vững (TCBV) kết hợp tài chính khí hậu, xanh và xã hội không chỉ bổ sung, mở rộng phạm vi liên quan đến tính bền vững kinh tế dài hạn của các tổ chức kinh doanh mà còn của các Chính phủ. Thị trường tài chính (TTTC) đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang một tương lai bền vững hơn. Trên bình diện quốc tế, các công ty dịch vụ tài chính và thị trường vốn cần xem xét sâu hơn các rủi ro, cơ hội và tác động liên quan đến tính bền vững, vì lợi ích của các nhà đầu tư và giúp huy động vốn để hỗ trợ quá trình chuyển đổi. TCBV đã trở thành một trong những trọng tâm chính đối với lĩnh vực tài chính được phác họa từ thành công của thị trường trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững.

TÀI CHÍNH BỀN VỮNG

Việc chuyển đổi sang TCBV ngày càng được ưu tiên cao không chỉ đối với các doanh nghiệp mà cả các tổ chức quốc tế, các nhà hoạch định chính sách nhanh chóng phát triển nghiên cứu cơ chế để hỗ trợ và khuyến khích trên cơ sở phân tích tương quan lợi ích và rủi ro. Các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý cũng đã đưa ra các sáng kiến trong lĩnh vực này, nổi bật nhất là Kế hoạch hành động của Liên minh châu Âu (EU) về cấp vốn cho tăng trưởng bền vững và các hành động mạnh mẽ của Trung Quốc nhằm hỗ trợ tài chính xanh.

Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững toàn cầu đòi hỏi phải mở rộng quy mô tài chính cho các khoản đầu tư mang lại lợi ích về môi trường và xã hội. Thị trường vốn thông qua các trái phiếu xanh, xã hội và bền vững cũng như các trái phiếu liên kết bền vững có thể đóng một vai trò thiết yếu trong việc thu hút vốn để tài trợ cho các yêu cầu này. Theo đó, Nguyên tắc trái phiếu xanh (Green Bond Principles - GBP), Nguyên tắc trái phiếu xã hội (Social Bond Principles- SBP), Nguyên tắc trái phiếu bền vững (Sustainability Bond Guidelines- SBG) và Các Nguyên tắc trái phiếu liên kết bền vững (Sustainability-Linked Bond Principles- SLBP) được gọi chung là “Các Nguyên tắc” đã trở thành khuôn khổ hàng đầu trên toàn cầu cho việc phát hành sản phẩm TCBV. Tuy nhiên, với những xu thế phát triển đầy hứa hẹn cần có sự hội tụ về thuật ngữ rộng hơn giữa các bên tham gia thị trường, các bên liên quan, cũng như các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý. Cụ thể, việc sử dụng các thuật ngữ “khí hậu”, “xanh” và “bền vững” như thể là những thuật ngữ có thể thay thế cho nhau có thể làm giảm mức độ cấp thiết của việc đạt được tiến bộ trong các mục tiêu chính sách giảm thiểu khí hậu và tăng trưởng bền vững như được nêu rõ trong Thỏa thuận Paris (Paris Agreement) hoặc trong Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (United Nations Sustainable Development Goals).

Các vấn đề về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) ngày càng chiếm vị trí trung tâm khi các nhà đầu tư tổ chức phát huy ảnh hưởng của họ và tạo kênh huy động vốn hướng tới các khoản đầu tư mang lại lợi ích phi tài chính có thể đo lường được cùng với lợi nhuận tài chính dài hạn được cải thiện. Trong 5 năm qua, việc ký kết Thỏa thuận Paris 2015, công bố Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc bao gồm 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), ấn phẩm của Ủy ban Châu Âu về Kế hoạch Hành động về Bền vững Tài chính… tập trung vào tính bền vững trong lĩnh vực tài chính.

Vai trò của TCBV trên thị trường vốn toàn cầu tiếp tục phát triển khi các nhà đầu tư ngày càng tăng kênh quỹ hướng tới các khoản đầu tư mang lại lợi ích phi tài chính có thể đo lường được và giải quyết các vấn đề về ESG mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận dài hạn. Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục mở rộng trong lĩnh vực TCBV, đặc biệt là trái phiếu xanh với tổng số phát hành tới gần 50 tỷ USD vào năm 2019. Trung Quốc dẫn đầu khu vực với gần một nửa số lượng phát hành, trong khi Đông Nam Á và Hàn Quốc đóng vai trò là thị trường phát triển nhanh nhất ở khu vực này. Các nhà đầu tư đang ngày càng xem xét kỹ lưỡng các hoạt động của các công ty bằng lăng kính ESG, thu hút sự tập trung vào thực hành hướng tới vốn con người và xã hội. Đồng thời, đại dịch cũng tạo ra cơ hội cho các sản phẩm bền vững tập trung vào COVID-19, chẳng hạn như trái phiếu bền vững có thể giúp tăng số tiền thu được lên triển khai thử nghiệm vi-rút quy mô hàng loạt hoặc mua máy thở mới - điều này thể hiện rõ ràng trong số tiền gần 13 tỷ USD ở các đợt phát hành trái phiếu liên quan đến đại dịch vào tháng 4/2020. Mặc dù châu Á - Thái Bình Dương là một trong những thị trường ngày càng tăng cho các sản phẩm liên quan đến bền vững, những thách thức phát sinh từ sự phân mảnh là một yếu tố hạn chế khả năng mở rộng của TCBV trong khu vực và nước ngoài, đặc biệt là khi các quốc gia khác nhau bắt đầu quá trình phát triển các tiêu chuẩn và phân loại của riêng họ.

Tổng giá trị phát hành trái phiếu chính phủ xanh, xã hội và bền vững (GSSS- Sovereign green, social, and sustainability) vượt 600 tỷ USD (608,8 tỷ USD) vào năm 2020, gần gấp đôi so với 326 tỷ USD được phát hành vào năm 2019. Tăng trưởng trên thị trường trái phiếu GSSS vào năm 2020 đã tăng nhanh với mức tăng trưởng 53% theo năm được báo cáo vào năm 2019 so với con số 214 tỷ USD được phát hành vào năm 2018.

Trái phiếu xanh chiếm vai trò chủ đạo trong phân khúc sản phẩm TCBV, đã đạt được cột mốc quan trọng nhất, vượt qua con số 1.000 tỷ USD phát hành tích lũy kể từ khi ra mắt thị trường vào năm 2007. Dẫn đầu về phát hành trái phiếu xanh ở châu Á là Trung Quốc (65%), tiếp theo là Nhật Bản (9%); Hàn Quốc = Ấn Độ (75); Indonesia = Hồng Kông (4%) và các nền kinh tế khác. Về cơ cấu tổ chức phát hành tại châu Á - Thái Bình Dương, các tổ chức tài chính là nhà phát hành chính (50%), sau đó là các Chính phủ (17%), ngành năng lượng tương đối nhỏ (3%).

 

THÁCH THỨC ĐẶT RA

Các chiến lược TCBV xoay quanh hai khái niệm chính. Một mặt, quản lý rủi ro phi tài chính. Mặt khác, đóng góp tích cực vào các vấn đề môi trường, xã hội. Điều đó nói lên rằng, rủi ro chỉ tồn tại phi tài chính trong thời gian dài làm phát sinh những hậu quả hữu hình. Hai khái niệm cũng khác nhau về tác động, ưu tiên hiệu suất ESG thực sự giúp các tổ chức giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư, thông qua hành vi kinh doanh có trách nhiệm, xây dựng các chiến lược đầu tư, đặc biệt đúng với các quỹ có nhãn ESG hoặc SRI (đầu tư có trách nhiệm). Trong khi đó, các chiến lược đóng góp tích cực như đầu tư tác động, trái phiếu xanh hoặc trái phiếu bền vững… được thiết kế để thực hiện khát vọng phát triển bền vững (PTBV). Về bản chất, chúng tồn tại để giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội.

Một trong những thách thức lớn của TCBV là sự hội tụ của thông tin tài chính và phi tài chính. Có hai động lực trong vấn đề đó: quy định tuân thủ và tự nguyện thực hiện. Trong số nhiều sáng kiến toàn cầu có chủ đề, Mạng lưới Xanh hóa Hệ thống Tài chính (Network for Greening the Financial System - NGFS) cùng nhau giải quyết các vấn đề chính như vai trò của các ngân hàng trung ương (NHTW) trong giảm áp lực biến đổi khí hậu hoặc các chính sách mua sắm tài sản. Tương tự, nền tảng quốc tế về tài chính có trách nhiệm (Platform on Responsible Finance) phù hợp với tất cả các cơ quan quản lý ở EU, Canada, Ấn Độ và Trung Quốc. Cuối cùng, Lực lượng Đặc nhiệm về công bố thông tin (CBTT) tài chính liên quan đến khí hậu (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) đưa ra các khuyến nghị về báo cáo khí hậu có khả năng trở thành một tiêu chuẩn thị trường và tiêu chí quản lý.

Cơ quan quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và mở rộng quy mô TCBV trên thị trường vốn và cần có sự phối hợp và cam kết của tất cả các khu vực pháp lý chính để đảm bảo sự gắn kết và định hướng chính sách rõ ràng. Tương tự, các bên tham gia trong ngành có vai trò trong việc phát triển hơn nữa khả năng và cấu trúc thị trường để hỗ trợ tăng trưởng TCBV và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp.

 

NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN

IOSCO xác nhận TCBV là ưu tiên chính trong chương trình làm việc từ năm 2019. Để đạt được mục tiêu, gần đây IOSCO đã thành lập Mạng lưới TCBV gồm các cơ quan quản lý chứng khoán để khuyến khích trao đổi giữa các thành viên về các sáng kiến và cách tiếp cận quy định liên quan đến TCBV. Mạng lưới đã tổ chức cuộc họp các bên liên quan đầu tiên vào tháng 6/2019, mục tiêu đầu tiên của Mạng lưới sẽ là thực hiện một cuộc khảo sát về các sáng kiến quốc gia được thực hiện bởi các cơ quan quản lý chứng khoán và các tổ chức quốc tế khác. Trong chương trình làm việc năm 2020 được công bố vào ngày 30/1/2020, IOSCO đã nhắc lại nỗ lực của họ để tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến Mạng lưới TCBV và các thị trường đã phát triển và mới nổi.

Đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần cân nhắc phối hợp và áp dụng các nguyên tắc để tạo tiền đề phát triển, cụ thể: (1). Tránh các yêu cầu quá phức tạp hoặc mang tính quy định, đồng thời nhận thức được hậu quả của sự điều tiết như sự biến dạng và phân mảng của thị trường; (2). Cố gắng đạt được sự nhất quán và tương thích trong khi vẫn cho phép sự thay đổi của kinh tế và phát triển thị trường vốn, một đặc điểm chính của khu vực châu Á - Thái Bình Dương; (3). Khi có thể, điều chỉnh các chính sách và khuôn khổ với các tiêu chuẩn quốc tế để tránh sự phức tạp không cần thiết và các vấn đề sân chơi không mới cho những người tham gia thị trường hoạt động trên toàn cầu; và (4). Khi các tiêu chuẩn quốc tế chưa được phát triển, tìm cách khuyến khích và thúc đẩy, đặc biệt khi các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương còn chịu tác động của các thách thức về tính bền vững khá lớn.

Trung Quốc là quốc gia có thị trường trái phiếu xanh đứng thứ 2 thế giới và đứng đầu châu Á. Trung Quốc đã ký kết Thỏa thuận Paris năm 2015 và cam kết cung cấp 20% năng lượng từ các nguồn các-bon thấp vào năm 2030 và cắt giảm 60% - 65% lượng khí thải trên một đơn vị GDP vào năm 2030. Trung Quốc đã đặt một ưu tiên cao về TCBV, vốn được coi là chìa khóa cho sự phát triển kinh tế liên tục. Kể từ năm 2007, cơ quan tài chính và cơ quan bảo vệ môi trường đã ban hành một loạt thông tư và hướng dẫn chính thức về việc sử dụng các công cụ và sản phẩm tài chính để hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững. Vào ngày 31/8/2016, bảy cơ quan cấp bộ đã cùng ban hành hướng dẫn đưa ra định nghĩa về tài chính xanh, các ưu đãi, yêu cầu CBTT, kế hoạch phát triển các sản phẩm tài chính xanh và giảm thiểu rủi ro. Bắt đầu từ năm 2017, Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã có các cuộc thảo luận để thống nhất định nghĩa về tài chính xanh của hai khu vực pháp lý. Hiện tại, PBOC cho phép các dự án than sạch được đưa vào danh sách các dự án được tài trợ bởi trái phiếu xanh, một cách phân loại khác với EU. Các phát triển khác bao gồm Trung Quốc Đại lục ra mắt chương trình giao dịch  các-bon trên toàn quốc vào tháng 12/2017 và thỏa thuận bổ sung vào tháng 3/2019 giữa Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Luxembourg (LuxSE) và SGDCK Thượng Hải (SSE) cho phép các nhà đầu tư Trung Quốc có được thông tin về màu xanh trái phiếu niêm yết trên LuxSE.

Về mặt pháp lý và triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016 - 2020), tháng 6/2017, PBOC đã ban hành kế hoạch tiêu chuẩn hóa, nhằm tìm cách phát triển các tiêu chuẩn cho các sản phẩm xanh của các tổ chức tài chính, CBTT cho tín dụng xanh và xếp hạng tín dụng vào hệ thống đánh giá an toàn vĩ mô, khởi động một khu thí điểm tài chính xanh tại 5 tỉnh. Tháng 7/2018, PBOC đã ban hành một kế hoạch đánh giá hiệu quả hoạt động trong đó cung cấp cơ sở để các tổ chức tài chính ngân hàng được đánh giá liên quan đến các khoản tín dụng xanh. Tháng 12/2017, PBOC và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cùng phát hành hướng dẫn chứng nhận trái phiếu xanh, hướng dẫn này được mô phỏng rộng rãi trên Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu. Tháng 9/2018, CSRC đã cập nhật bộ luật quản trị công ty (QTCT) tạo khuôn khổ cho việc CBTT ESG của các công ty niêm yết (CTNY), một yêu cầu dự kiến sẽ trở thành bắt buộc vào năm 2020. Tháng 4/2019, PBOC đã ban hành một thông tư chung hỗ trợ việc phát hành công cụ nợ trong năm khu thí điểm tài chính xanh của Trung Quốc. Cuối cùng, SSE đã đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ tài chính xanh trên thị trường chứng khoán (TTCK), thể hiện qua Kế hoạch Hành động và Tài chính Tầm nhìn Xanh (2018 -2020). Ngày 6/11/2019, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cũng đã cập nhật Danh mục Hướng dẫn Tái cơ cấu ngành. Tháng 12/2019, Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc (CBIRC) nhằm thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành ngân hàng và bảo hiểm. Một trong những lĩnh vực quan trọng là thúc đẩy tài chính xanh, và CBIRC có ý định tích cực phát triển trái phiếu xanh, chứng khoán hóa tài sản bằng tín dụng xanh, thành lập quỹ phát triển xanh và khám phá các sản phẩm tài chính xanh mới, chẳng hạn như tài chính các-bon, trái phiếu khí hậu, bảo hiểm khí hậu, màu xanh trái phiếu...

Indonesia đã ký kết Thỏa thuận Paris năm 2015 và đã cam kết giảm 29% lượng khí thải vào năm 2030. Nước này sẽ tăng mục tiêu cắt giảm lên 41%, với điều kiện được hỗ trợ từ hợp tác quốc tế. Trong những năm gần đây, Indonesia đã có những cải cách đáng kể liên quan đến tài chính bền vững. Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) ban hành Lộ trình Tài chính Bền vững toàn diện vào năm 2015 để phát triển lĩnh vực TCBV. Ba mục tiêu chính của lộ trình là tăng cường tài trợ từ các tổ chức dịch vụ tài chính cho các dự án xanh, tăng nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ tài chính xanh, đồng thời tăng cường giám sát và điều phối việc thực hiện TCBV. Để tăng cường cam kết hỗ trợ TCBV và theo lộ trình năm 2015, OJK đã ban hành quy định vào năm 2017 yêu cầu các tổ chức dịch vụ tài chính, doanh nghiệp phát hành và doanh nghiệp đại chúng thực hiện các nguyên tắc TCBV (chẳng hạn như đầu tư có trách nhiệm, quản lý rủi ro xã hội và môi trường…) trong hoạt động của họ. Theo quy định này, OJK có thể cung cấp các biện pháp khuyến khích để thực hiện hiệu quả TCBV. Cùng năm, OJK cũng ban hành một quy định đưa ra các yêu cầu phải đáp ứng khi phát hành trái phiếu xanh, chẳng hạn như lấy ý kiến từ chuyên gia môi trường và đưa một số thông tin theo quy định vào bản cáo bạch. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực liên tục của Chính phủ trong việc thúc đẩy trái phiếu xanh, các báo cáo tin tức đã chỉ ra rằng không có nhiều đợt phát hành trái phiếu xanh ở Indonesia và chỉ 29% người mua trái phiếu xanh được coi là “nhà đầu tư xanh” (tức là các nhà đầu tư quan tâm đến các vấn đề môi trường). Một số bên, bao gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Indonesia, đã gợi ý rằng để thu hút nhiều nhà đầu tư xanh hơn, định dạng báo cáo liên quan đến trái phiếu xanh sẽ cần được đơn giản hóa. Cần lưu ý rằng Indonesia là quốc gia châu Á đầu tiên phát hành trái phiếu xanh có chủ quyền vào đầu năm 2018. Tháng 2/2019, OJK đã chỉ định 8 ngân hàng bắt đầu phân phối tín dụng dựa trên các nguyên tắc TCBV. Các ngân hàng được chỉ định đã tham gia vào các dự án TCBV khác nhau, chẳng hạn như các dự án liên quan đến năng lượng tái tạo, công trình xanh và cơ sở hạ tầng, và du lịch sinh thái.

Thái Lan là một bên ký kết Thỏa thuận Paris 2015 và cam kết giảm phát thải 20% lượng khí thải vào năm 2030, sẽ tăng mục tiêu cắt giảm lên 25% với điều kiện được hỗ trợ từ hợp tác quốc tế. Tháng 10/2018, Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự đã công bố “Chiến lược quốc gia 20 năm” tập trung vào sự cân bằng giữa phát triển kinh tế - xã hội và quản lý môi trường, trong đó một trong những mục tiêu là phát triển thành một nền kinh tế xanh và bền vững bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thân thiện với môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống. Về cốt lõi, chiến lược này là nhằm xây dựng Thái Lan trở thành “một quốc gia phát triển với an ninh, thịnh vượng và bền vững, phù hợp với Triết lý kinh tế đầy đủ”. Một số cơ quan quản lý chủ chốt đã ban hành các chính sách và hướng dẫn để khuyến khích tuân thủ chiến lược quốc gia và một số bước đã được thực hiện để thúc đẩy hành vi kinh doanh có trách nhiệm và tính bền vững trong lĩnh vực tài chính như được nêu trong chiến lược quốc gia của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) khuyến khích việc chào bán trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững bằng cách miễn phí chấp thuận và niêm yết thông tin từ các tổ chức phát hành chứng khoán nợ nhằm thúc đẩy đầu tư và tài trợ bền vững với môi trường. Thị trường trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững hiện có giá trị khoảng 40 tỷ Bath tương đương 1,3 tỷ USD. SEC cũng tham gia vào Chương trình năng lượng carbon thấp ASEAN cùng với Quỹ thịnh vượng của Vương quốc Anh và một số quốc gia Đông Nam Á khác. SEC cũng đã thông qua các vấn đề bền vững, liên quan đến QTCT, ESG, tính bền vững và chống tham nhũng như một phần của Chiến lược SEC Kế hoạch 2013 - 2015. Gần đây, SEC đã và đang nỗ lực để nâng cao hơn nữa thị trường vốn ngoài QTCT tốt và hướng tới tính bền vững hơn nữa để thúc đẩy đất nước đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs). Kế hoạch Chiến lược của SEC 2020 - 2022 đề cập đến tầm quan trọng của tính bền vững gồm việc nhấn mạnh hỗ trợ các nỗ lực của các  CTNY trong việc xem xét nhân quyền và các-bon thấp là những đặc điểm cốt lõi liên kết với các SDG khác. Năm 2017, SEC đã ra mắt Mã quản trị đầu tư (I Code) cho các nhà đầu tư tổ chức, đây là cơ quan quản lý đầu tiên ở Thái Lan. Điều này nhằm đảm bảo mang lại giá trị lâu dài, bền vững cho chủ sở hữu/người thụ hưởng khoản đầu tư và tăng cường ảnh hưởng đến cải thiện hiệu quả ESG của các  CTNY.  ICode đưa ra các nguyên tắc rộng rãi về quản lý hiệu quả cho các nhà đầu tư tổ chức bao gồm: (1) công bố các chính sách quản lý, (2) giám sát và tham gia với các công ty được đầu tư, và (3) quản lý các xung đột lợi ích. Nguyên tắc 3 của ICode khuyến khích các nhà đầu tư tổ chức kết hợp việc xem xét ESG vào quá trình phân tích và ra quyết định đầu tư của họ. Cho đến nay, 65 nhà đầu tư tổ chức đã công bố là người ký ICode. Để tăng cường sức mạnh thị trường, SEC tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện ICode cho các nhà đầu tư tổ chức bằng cách ban hành biểu mẫu và hướng dẫn tự đánh giá việc thực hiện cho các nhà quản lý tài sản, và bằng cách hỗ trợ các CTNY sử dụng ESG như một trong những tiêu chí trong khi lựa chọn người quản lý quỹ để quản lý quỹ dự phòng. Cần lưu ý rằng đề xuất về hướng dẫn liên quan đến các nhà quản lý tài sản để đưa ESG vào quy trình hiện đang được xem xét. Để tăng nguồn cung, SEC đang sửa đổi các yêu cầu CBTT đối với các  CTNY và các công ty tìm cách ra công chúng bằng cách phát hành Báo cáo đăng ký hàng năm mới và sẽ áp dụng kể từ ngày 31/12/2021 trở đi. Hướng dẫn có bốn mục tiêu chính: (i) thúc đẩy cam kết phát hành các khoản vay một cách có trách nhiệm; (ii) nâng cao nhận thức về sự tham gia của các bên liên quan; (iii) thúc đẩy các cơ chế thực hiện nội bộ để nâng cao hiệu quả và năng suất; và (iv) thúc đẩy tính minh bạch. Trái phiếu khí hậu được chứng nhận hoặc trái phiếu xanh cũng đang có được vị thế ở Thái Lan. Trái phiếu xanh đầu tiên của các công ty Thái Lan là vào năm 2018, dự kiến, một số trái phiếu khác sẽ được phát hành vào năm 2020 bởi các công ty nhà nước, tổ chức ngân hàng và các tập đoàn lớn.

Với những hình mẫu điển hình nêu trên cho thấy cơ quan quản lý cần phải phối hợp để đạt được sự liên kết, hài hòa hơn giữa các lĩnh vực khác nhau và tiêu chuẩn CBTT. Điều này không chỉ giúp xây dựng niềm tin của nhà đầu tư hơn nữa và tăng dòng chảy hướng tới Các dự án và hoạt động "xanh" và "bền vững", điều quan trọng là cần có một nỗ lực phối hợp trong chuyển đổi tổng thể sang nền kinh tế các-bon thấp toàn cầu, đặc biệt là do tác động của biến đổi khí hậu là một hiện tượng quốc tế, giúp giảm thiểu trước chi phí không đồng đều do kết quả của sự phân mảng thị trường. Trên thực tế, vẫn còn thiếu một hệ thống phân loại hài hòa trên toàn cầu xác định thế nào là "xanh", trong bổ sung các yêu cầu công bố không nhất quán và các cách tiếp cận khác nhau để giám sát đối với các tổ chức tài chính, trong quản lý rủi ro liên quan đến khí hậu.

 

Các bài viết khác: