Skip to content
TRANG HỖ TRỢ CÁC ỨNG DỤNG CNTT CỦA UBCKNN
Thông tin liên hệ hỗ trợ Hệ thống IDS
Tài liệu hỗ trợ CBTT Công ty đại chúng
16/07/2021
Ngày 14/07/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBCK ngày 14/07/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
13/11/2020
Hướng dẫn sử dụng hệ thống IDS mới
Phần mềm CBTT Công ty đại chúng