Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
18/04/2019
Từ ngày 18/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tăng 07 Kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
17/04/2019
Từ ngày 17/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tăng Kiểm toán viên Lê Văn (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1957-2019-004-1)
17/04/2019
Ngày 11/04/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 080419.007/CV.BTK ngày 08/04/2019 thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC năm 2019
17/04/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu kể từ ngày 27/02/2019
16/04/2019
Chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) được bổ sung 06 Kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 từ ngày 9/4/2019
12/04/2019
Chấp thuận cho Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam được tăng 01 Kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019