Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
24/09/2020
Ngày 24/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn số 5773/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chứng của CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – VIMICO
23/09/2020
Ngày 16/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn ngày 11/09/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán& tư vấn RSM Việt Nam thông báo giảm kiểm toán viên Trần Quang Huy (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4125-2017-026-1)
23/09/2020
Ngày 15/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn ngày 15/09/2020 của Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam thông báo giảm kiểm toán viên Chu Anh Dũng (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3814-2016-004-1)
22/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất kể từ ngày 24/8/2020.
21/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố Văn bản hợp nhất số 37/VBHN-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2020 hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán được hợp nhất từ 02 Thông tư
18/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo ngày 03/9/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt về việc giảm Kiểm toán viên Ngô Minh Lập (Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3567-2017-037-1)