Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
03/12/2019
Ngày 2/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội
03/12/2019
Ngày 02/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (Công ty)
29/11/2019
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2019 của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
28/11/2019
Ngày 25/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 7064/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Masan MEATLife.
28/11/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo số 1432-19/CV-HC/VAE ngày 22/11/2019 về việc giảm 01 kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
27/11/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký coongty đại chúng của CTCP Hóa chất và Vật tư khoa học ký thuật