Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
09/04/2020
Ngày 09/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được văn bản của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thông báo giảm Kiểm toán viên Lê Quang Minh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0426-2018-004-1)
09/04/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được bổ sung KTV Cao Thị Ngọc (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3905-2018-112-1) vào Danh sách KTV được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 8/4/2020.
08/04/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Thông báo ngày 01/04/2020 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
07/04/2020
Ngày 06/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn số 2268/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh
06/04/2020
Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán vên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 – Đợt 3.
01/04/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH PKF Việt Nam được bổ sung KTV Nguyễn Thị Thủy (Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4057-2019-242-1) vào Danh sách KTV được chấp thuận kiểm toán