Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
16/08/2019
Từ ngày 10/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam) giảm kiểm toán viên Nguyễn Thị Cẩm Nhung (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2636-2018-006-1)
15/08/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Tổng Công ty Vàng Agribank – CTCP (Công ty) kể từ ngày 21/5/2019
15/08/2019
Ngày 14/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có Công văn số 4936/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Sonadezi Long Bình (Công ty)
13/08/2019
Ngày 12/08/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Otran Logistics. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau
09/08/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 097/VN1A-HN-CV ngày 05/08/2019 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Theo đó, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thông báo việc giảm 03 Kiểm toán viên hành nghề tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019
08/08/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 07/2019/TB-AASCN ngày 2/7/2019 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt