Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
02/12/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền “Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.01” - chứng khoán cơ sở STB, ngày đáo hạn 9/1/2020 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty)
02/12/2019
Ngày 29/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 126/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
02/12/2019
Ngày 29/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 127/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
02/12/2019
Ngày 29/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 126/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect
29/11/2019
Ngày 29/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 72/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 10/GPHĐKD ngày 18/02/2003 cho CTCP Chứng khoán HFT
26/11/2019
Ngày 25/11/2019, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 70/GPĐC-UBCK chấp thuận thay đổi người đại diện theo pháp luật và địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần quản lý quỹ Amber