Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
23/04/2021
Ngày 23/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 53/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber
23/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty).
23/04/2021
Ngày 22/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK cho Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital
22/04/2021
Ngày 22/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm đợt 2 năm 2021 cho CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
22/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền đợt 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Công ty)
19/04/2021
Ngày 16/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBCK thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện số 06/UBCK-GĐKVPĐDQLQ ngày 11/6/2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Vietnam Asset Management Ltd.