Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
20/09/2018
Ngày 19/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chình giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 77/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 04/GPHĐKD ngày 8/4/2000 cho CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam
19/09/2018
Ngày 11/9/2018, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 764/QĐ-UBCK về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán
18/09/2018
Ngày 17/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBCK về việc chấp thuận lập Chi nhánh Hàm Nghi cho CTCP Chứng khoán Everest
12/09/2018
Ngày 11/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam số 09/GCN-UBCK điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam số 33/UBCK-GCN ngày 10/09/2008 cho Văn phòng đại diện Temasek International Pte.Ltd tại Hà Nội của Công ty Temasek International Pte.Ltd
12/09/2018
Ngày 10/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 75/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 121/GP-UBCK ngày 08/01/2016 cho Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset
12/09/2018
Ngày 06/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 74/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 60/UBCK-GP ngày 18/9/2007 cho CTCP Chứng khoán Đông Dương