Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
07/04/2020
Ngày 07/4/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 53/GCN-UBCK cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI.
07/04/2020
Ngày 07/4/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 52/GCN-UBCK cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI.
07/04/2020
Ngày 07/4/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 55/GCN-UBCK cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI.
07/04/2020
Ngày 07/4/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 55/GCN-UBCK cho Công ty cổ phần chứng khoán SSI.
31/03/2020
Ngày 31/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư chứng khoán Thái Dương
31/03/2020
Ngày 31/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép số 46/GP-UBCK của Chủ tịch UBCKNN