Skip to content
ssc.gov.vn
UBCKNN tổ chức Hội thảo “Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”
Trong khuôn khổ Dự án VIE032 “Nâng cao Năng lực trong Lĩnh vực Tài chính” do Chính phủ Luxembourg tài trợ, ngày 26-27/06, UBCKNN phối hợp Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg tổ chức chương trình Hội thảo “Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán” tại Ninh Bình.
Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8; thực hiện Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) chủ trì soạn thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán 2019) theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) chủ trì đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trên Cổng thông tin điện tử trong thời hạn 60 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến (Dự thảo Thông tư đính kèm).
Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
Thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính năm 2020, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nói chung cũng như các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán nói riêng về nội dung của Luật Chứng khoán năm 2019, góp phần triển khai thực hiện Luật có hiệu quả, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.