Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
20/12/2017
Hỏi đáp : Về Thông tư 23/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
08/12/2017
Ngày 06 tháng 06 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Nghị định gồm tám chương, 38 điều quy định về cổ đông và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích, công bố thông tin, giám sát và xử lý vi phạm. Sau đây là một số câu hỏi liên quan tới nội dung của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
30/11/2017
Nhằm hoàn chỉnh các quy định quản lý làm căn cứ cho hoạt động giám sát tuân thủ; Đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán ngày 25/10/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK có hiệu lực từ ngày 08/12/2017 (Thông tư 115) thay thế Thông tư số 13/2013/TT-BTC ngày 25/01/2013 giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK (Thông tư 13).
30/11/2017
Ngày 25/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của SGDCK, TTLKCK. Thông tư thay thế Thông tư 193/2013/TT-BTC ngày 16/12/2013. Thông tư 116 đã bổ sung các quy định về quyền hạn, trách nhiệm giám sát của UBCKNN, nghĩa vụ của SGDCK và TTLKCK và nội dung báo cáo của các SGDCK, TTLKCK cho phù hợp với quy định pháp luật mới đã được ban hành từ thời điểm Thông tư 193 có hiệu lực đến nay; điều chỉnh lại tiêu đề các điều khoản; bổ sung các quy định nhằm đảm bảo công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của SGDCK và TTLKCK được bao quát, đầy đủ, kịp thời ngăn ngừa vi phạm pháp luật về chứng khoán và TTCK.
15/11/2017
Ngày 6/6/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2017. Nghị định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng hướng tới việc đồng bộ các quy định về quản trị công ty, góp phần nâng cao chất lượng quản trị công ty của công ty đại chúng phù hợp với thông lệ quốc tế và thực trạng quản trị công ty của các công ty đại chúng hiện nay.
10/10/2017
Ngày 15/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 87/2017/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính, thay thế Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012. Thông tư 87/2017/TT-BTC về cơ bản vẫn tiếp tục kế thừa cách tiếp cận quản lý an toàn vốn và giữ nguyên kết cấu của Thông tư 226 gồm 4 chương và 20 điều. Ngoài ra, Thông tư 87/2017/TT-BTC có một số nội dung mới so với Thông tư 226.
01/08/2017
Nghị định số 71 hướng dẫn về quản trị công ty được nâng cấp trên cơ sở bộ khung Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 27/6/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty đối với công ty đại chúng. Nghị định gồm 8 Chương, 38 Điều quy định về cổ đông và Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích, công bố thông tin, giám sát và xử lý vi phạm.
03/03/2017
Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được cấp cho cá nhân khi đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 86/2016/NĐ-CP.
03/03/2017
Ngân hàng được đăng ký làm ngân hàng giám sát khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 17 Nghị định 86/2016/NĐ-CP.
03/03/2017
Theo quy định Điều 16 Nghị định 86/2016/NĐ-CP, UBCKNN lựa chọn ngân hàng làm ngân hàng thanh toán cho giao dịch chứng khoán cơ sở và ngân hàng làm ngân hàng thanh toán cho giao dịch chứng khoán phái sinh trên Sở Giao dịch chứng khoán. Việc lựa chọn ngân hàng thanh toán do UBCKNN thực hiện định kỳ 05 năm một lần.
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: