Skip to content
ssc.gov.vn

Tìm kiếm
Danh sách thủ tục
STT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
1Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn25/05/201825/05/2018
2Đăng ký bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng20/09/201620/09/2016
3Đề nghị xác nhận báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm24/11/201601/01/2017
4Đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm24/11/201601/01/2017
5Đăng ký chào bán lần đầu chứng quyền có bảo đảm24/11/201601/01/2017
6Đề nghị xác nhận việc thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài20/09/201620/09/2016
7Đề nghị xác nhận việc chuyển danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài20/09/201620/09/2016
8Đăng ký mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài20/09/201620/09/2016
9Đề nghị xác nhận việc thay đổi liên quan đến việc nhận diện nhà đầu tư nước ngoài20/09/201620/09/2016
10Đề nghị xác nhận thay đổi tên nhà đầu tư nước ngoài20/09/201620/09/2016
11Đề nghị xác nhận việc thay đổi ngân hàng lưu ký nơi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài20/09/201620/09/2016
12Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty niêm yết thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác hoặc khoản nợ của tổ chức phát hành đối với chủ nợ20/09/201620/09/2016
13Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm c các khoản 1, 2 Điều 5 hoặc điểm c các khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC đã được sửa đổi tại khoản 3, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 29/2017/TT-BTC11/07/201711/07/2017
14Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 hoặc điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC đã được sửa đổi tại khoản 3, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 29/2017/TT-BTC11/07/201711/07/2017
15Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp quy định tại điểm b các khoản 1, 2 Điều 5 hoặc điểm b các khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC đã được sửa đổi tại khoản 3, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 29/2017/TT-BTC11/07/201711/07/2017
16Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 hoặc điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 202/2015/TT-BTC20/09/201620/09/2016
17Đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng và cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng20/09/201620/09/2016
18Đăng ký niêm yết trái phiếu11/07/201711/07/2017
19Đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu11/07/201711/07/2017
20Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp Công ty hợp nhất từ các công ty bị hợp nhất đều chưa niêm yết trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh hoặc công ty hợp nhất từ các công ty đều chưa niêm yết trên cả hai Sở GDCK đăng ký niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội11/07/201711/07/2017
21Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong tường hợp Công ty đang niêm yết trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hợp nhất với công ty chưa niêm yết trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hoặc công ty đang niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội hoặc Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hợp nhất với công ty chưa niêm yết thì công ty hợp nhất được đăng ký niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội đăng ký niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội11/07/201711/07/2017
22Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp các công ty bị hợp nhất đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các công ty bị hợp nhất đều đang niêm yết (trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.11/07/201711/07/2017
23Thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán20/09/201620/09/2016
24Đăng ký giao dịch chứng khoán20/09/201620/09/2016
25Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ20/09/201620/09/2016