Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 1
Số giấy: 256
Ngày xuất bản: 02/2020
1 - 02/2020 (256)
Danh sách ấn phẩm
Phỏng vấn - Trao đổi
Theo khoản 6 Điều 135 Luật Chứng khoán 2019 vừa được Quốc hội thông qua, trong thời gian 2 năm kể từ ngày Luật có hiệu lực, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phải hoạt động theo Luật này
Toàn cảnh - Sự kiện
Hai giai đoạn rõ rệt của năm 2019 Thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2019 được chia làm 2 giai đoạn rõ rệt, tăng điểm trong hầu hết quý I/2019 và sau đó đi ngang trong phần còn lại của năm. Diễn biến này gần giống với diễn biến của năm 2018