Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 6
Số giấy: 260
Ngày xuất bản: 06/2020
6 - 06/2020 (260)
Danh sách ấn phẩm
Phản ứng với chính sách Covid-19
Trên thế giới, các quốc gia sau khi ngăn chặn cơ bản được đại dịch COVID-19 thì đều tập trung vào mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Vì vậy, để tái thiết kinh tế sau đại dịch COVID-19 thì Nhà nước có vai trò cực kỳ quan trọng