Skip to content
ssc.gov.vn
Nội dung văn bản

Luật Chứng khoán số 54

Tệp nội dung đính kèm
Hiện thuộc tính văn bản
54/2019/QH14
Luật Chứng khoán số 54
26/11/2019
Quốc Hội
Nguyễn Thị Kim Ngân
Luật chứng khoán
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tiếng Việt
Các văn bản liên quan
số 27/VBHN-VPQH  (17/12/2013)
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phê duyệt và ký xác thực Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH Luật Chứng khoán ngày 18/12/2013. Văn bản nêu trên được hợp nhất từ 02 văn bản quy phạm pháp luật.
62/2010/QH12 (23/11/2010)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
70/2006/QH 11 (28/06/2006)
Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006)