Skip to content
ssc.gov.vn
Nội dung văn bản

Ngày 19/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1571/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định số 1571/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/08/2019 sửa đổi, bổ sung hai (02) thủ tục hành chính tại số thứ tự số 1, 2 mục B (thủ tục hành chính thực hiện tại SGDCK, TTLKCK Việt Nam) phần I Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

  UBCKNN

Hiện thuộc tính văn bản
1571/QĐ-BTC
Quyết định số 1571/QĐ-BTC ngày 19/8/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
19/08/2019
19/08/2019
Bộ Tài chính
Huỳnh Quang Hải
Quyết định
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tiếng Việt
Các văn bản liên quan
242/QĐ-TTg (27/02/2019)
Quyếtt định số 242/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”
1205/QĐ-UBCK (26/12/2017)
Quyết định số 1205/QĐ-UBCK ngày 27/12/2017 của UBCKNN về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017
1043/QĐ-BTC (04/06/2017)
Quyết định số 1043/QĐ-BTC công bố Danh mục TTHC có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.
151/QĐ-UBCK (21/02/2017)
Quyết định số 151/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN về việc thực hiện Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
87/QĐ-UBCK (24/01/2017)
Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/1/2017 của Chủ tịch UBCKNN ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán
2515/QĐ-BTC (23/11/2016)
Quyết định số 2515/QĐ-BTC Ngày 24/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
2002/QĐ-BTC (19/09/2016)
Quyết định số 2002/QĐ-BTC 20/9/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
695/QĐ-UBCK (12/07/2016)
Quyết định số 695/QĐ-UBCK ngày 13/7/2016 về việc thực hiện Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
1423/QĐ-BTC (23/06/2016)
Quyết định số 1423/QĐ-BTC ngày 24/6/2016 công bố 06 thủ tục hành chính mới về hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
1244/QĐ-BTC (31/05/2016)
Quyết định số 1244/QĐ-BTC ngày 1/6/2016 việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính