Skip to content
ssc.gov.vn
Nội dung văn bản

Ngày 05/07/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 37/VBHN-BTC quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

Văn bản nêu trên được hợp nhất từ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

- Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Nội dung văn bản hợp nhất này không làm thay đổi nội dung và hiệu lực của 02 văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Hiện thuộc tính văn bản
37/VBHN-BTC
Văn bản hợp nhất số 37/VBHN-BTC quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
05/07/2019
01/07/2019
Bộ Tài chính
Huỳnh Quang Hải
Nghị định
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tiếng Việt
Các văn bản liên quan
36/VBHN-BTC  (04/07/2019)
Văn bản hợp nhất số 36/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
151/2018/NĐ-CP (06/11/2018)
Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
71/2017/NĐ-CP (05/06/2017)
Nghị số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
01/VBHN-BTC (16/02/2017)
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN/BTC hợp nhất Nghị định số 145/2016/NĐ-CP và Nghị định số 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
145/2016/NĐ-CP (31/10/2016)
Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
86/2016/NĐ-CP (30/06/2016)
Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
20/VBHN-BTC (04/08/2015)
Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC ngày 5/8/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
60/2015/NĐ-CP (25/06/2015)
Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
42/2015/NĐ-CP  (04/05/2015)
Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 của Chính phủ quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
170/2013/NĐ-CP  (12/11/2013)
Ngày 13/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 170/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007.