Skip to content
ssc.gov.vn
Nội dung văn bản

Ngày 28/2/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyếtt định số 242/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.

Mục tiêu chung của Đề án là tiếp tục cơ cấu lại toàn diện để thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, xây dựng cơ cấu hợp lý, cân bằng giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, giữa thị trường cổ phiếu và trái phiếu, giữa trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp; hỗ trợ tích cực quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân; tăng cường mở cửa và hội nhập với thị trường khu vực và thế giới.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Hiện thuộc tính văn bản
242/QĐ-TTg
Quyếtt định số 242/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”
28/02/2019
28/02/2019
Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Quyết định
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tiếng Việt
Các văn bản liên quan
1205/QĐ-UBCK (26/12/2017)
Quyết định số 1205/QĐ-UBCK ngày 27/12/2017 của UBCKNN về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017
1043/QĐ-BTC (04/06/2017)
Quyết định số 1043/QĐ-BTC công bố Danh mục TTHC có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.
151/QĐ-UBCK (21/02/2017)
Quyết định số 151/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN về việc thực hiện Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
87/QĐ-UBCK (24/01/2017)
Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/1/2017 của Chủ tịch UBCKNN ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán
2515/QĐ-BTC (23/11/2016)
Quyết định số 2515/QĐ-BTC Ngày 24/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
2002/QĐ-BTC (19/09/2016)
Quyết định số 2002/QĐ-BTC 20/9/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
695/QĐ-UBCK (12/07/2016)
Quyết định số 695/QĐ-UBCK ngày 13/7/2016 về việc thực hiện Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
1423/QĐ-BTC (23/06/2016)
Quyết định số 1423/QĐ-BTC ngày 24/6/2016 công bố 06 thủ tục hành chính mới về hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
1244/QĐ-BTC (31/05/2016)
Quyết định số 1244/QĐ-BTC ngày 1/6/2016 việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
1229/QĐ-BTC (30/05/2016)
Quyết định số 1229/QĐ-BTC ngày 31/5/2016 của Bộ Tài chính công bố 05 thủ tục hành chính về hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam