Skip to content
ssc.gov.vn
Nội dung văn bản

Ngày 7/1/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu tổng quát của Đề án là Thành lập Sở GDCK Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch; tăng cường công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng tham gia thị trường; góp phần nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam; nâng cao sức cạnh tranh và từng bước tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

UBCKNN

Hiện thuộc tính văn bản
32/QĐ-TTg
Quyết định số 32/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
07/01/2019
07/01/2019
Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Quy định
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tiếng Việt
Các văn bản liên quan
583/QĐ-UBCK (05/07/2018)
Quyết định số 583/QĐ-UBCK ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần
584/QĐ-UBCK (05/07/2018)
Quyết định số 584/QĐ-UBCK ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần giữa các nhà đầu tư chiến lược.
585/QĐ-UBCK (05/07/2018)
Quyết định số 585/QĐ-UBCK ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần ra công chúng.
586/QĐ-UBCK (05/07/2018)
Quyết định số 586/QĐ-UBCK ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần
950/QĐ-BTC (18/06/2018)
Quyết định số 950/QĐ-BTC ngày 19/6/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy Chứng khoán Nhà nước
803/QĐ-BTC (27/05/2018)
Quyết định số 803/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
424/QĐ-BTC (28/03/2018)
Quyết định số 424/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính về đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
72/QĐ-UBCK (17/01/2018)
Quyết định số 72/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm
1202/QĐ-UBCK (24/12/2017)
Quyết định số 1202/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong đó quy định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán của UBCKNN
1282/QĐ-BTC (10/07/2017)
Quyết định số 1282/QĐ-BTC ngày 11/7/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên Sở GDCK thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính