Skip to content
ssc.gov.vn
Nội dung văn bản

Quyết định số 950/QĐ-BTC ngày 19/6/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy Chứng khoán Nhà nước

UBCKNN

  

Tệp nội dung đính kèm
Hiện thuộc tính văn bản
950/QĐ-BTC
Quyết định số 950/QĐ-BTC ngày 19/6/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy Chứng khoán Nhà nước
19/06/2018
19/06/2018
Bộ Tài chính
Đinh Tiến Dũng
Quy định
Văn bản hướng dẫn thi hành
Tiếng Việt
Các văn bản liên quan
803/QĐ-BTC (27/05/2018)
Quyết định số 803/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
424/QĐ-BTC (28/03/2018)
Quyết định số 424/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính về đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
72/QĐ-UBCK (17/01/2018)
Quyết định số 72/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm
1202/QĐ-UBCK (24/12/2017)
Quyết định số 1202/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong đó quy định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán của UBCKNN
1282/QĐ-BTC (10/07/2017)
Quyết định số 1282/QĐ-BTC ngày 11/7/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên Sở GDCK thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính
150/QĐ-UBCK (21/02/2017)
Quyết định số 150/QĐ-UBCK về việc thực hiện Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
820/QĐ-BTC (13/04/2016)
Quyết định số 820/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính về chào bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán
658/QĐ-UBCK (03/09/2014)
Quyết định số 658/QĐ-UBCK ngày 4/9/2014 của UBCKNN ban hành Quy chế hướng dẫn Công ty chứng khoán sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý Công ty chứng khoán (SCMS) của UBCKNN.
163/2003/QĐ-CP (04/08/2003)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2010