Skip to content
ssc.gov.vn
Nội dung văn bản

Ngày 28/5/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 803/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; trong đó công bố 101 thủ tục hành chính; cụ thể:

Công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành;

Sửa đổi 98 thủ tục hành chính tại số thứ tự từ 4 đến 18, 30, 32, từ 34 đến 37, 39, 41, 43, 46, 49, 50, từ 56 đến 61, từ 64 đến 72, từ 74 đến 78, từ 80 đến 85, từ 87 đến 89, từ 91 đến 95, từ 97 đến 100, 102, 104, từ 106 đến 108, 110, 111, từ 113 đến 115, từ 119 đến 124, từ 128 đến 134, 140, 144 đến 146, 149, 150, 155, 157, 158, 160 mục A (Thủ tục hành chính thực hiện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) phần I Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính;

Sửa đổi 02 thủ tục hành chính tại số thứ tự 1, 2 phần I Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 2515/QĐ-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục về chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

UBCKNN

Hiện thuộc tính văn bản
803/QĐ-BTC
Quyết định số 803/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
28/05/2018
28/05/2018
Bộ Tài chính
Trần Xuân Hà
Quy định
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tiếng Việt
Các văn bản liên quan
424/QĐ-BTC (28/03/2018)
Quyết định số 424/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính về đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
72/QĐ-UBCK (17/01/2018)
Quyết định số 72/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm
1202/QĐ-UBCK (24/12/2017)
Quyết định số 1202/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong đó quy định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán của UBCKNN
1282/QĐ-BTC (10/07/2017)
Quyết định số 1282/QĐ-BTC ngày 11/7/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên Sở GDCK thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính
150/QĐ-UBCK (21/02/2017)
Quyết định số 150/QĐ-UBCK về việc thực hiện Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
820/QĐ-BTC (13/04/2016)
Quyết định số 820/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính về chào bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán
658/QĐ-UBCK (03/09/2014)
Quyết định số 658/QĐ-UBCK ngày 4/9/2014 của UBCKNN ban hành Quy chế hướng dẫn Công ty chứng khoán sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý Công ty chứng khoán (SCMS) của UBCKNN.
163/2003/QĐ-CP (04/08/2003)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2010