Skip to content
ssc.gov.vn
Nội dung văn bản

Bộ Tài chính ban hành thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán về Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Ngày 19/12/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2017/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán; có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018 và thay thế Thông tư số 87/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013.

Theo pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 29/3/2018, Bộ Tài chính đã phê duyệt Quyết định số 424/QĐ-BTC công bố một (01) thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán: Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Thủ tục hành chính Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến được sửa đổi theo hướng đơn giản, cắt giảm thành phần hồ sơ từ 09 đầu mục tài liệu (Điều 9 Thông tư số 87/2013/TT-BTC) xuống 04 đầu mục tài liệu (Điều 11 Thông tư số 134/2017/TT-BTC) và rút ngắn thời gian giải quyết từ 35 ngày làm việc (khoản 3 Điều 10 Thông tư số 87/2013/TT-BTC) còn 20 ngày làm việc (khoản 3 Điều 12 Thông tư số 134/2017/TT-BTC).

UBCKNN

Hiện thuộc tính văn bản
424/QĐ-BTC
Quyết định số 424/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính về đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
29/03/2018
01/03/2018
Bộ Tài chính
Trần Xuân Hà
Quy định
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tiếng Việt
Các văn bản liên quan
72/QĐ-UBCK (17/01/2018)
Quyết định số 72/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm
1202/QĐ-UBCK (24/12/2017)
Quyết định số 1202/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong đó quy định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán của UBCKNN
1282/QĐ-BTC (10/07/2017)
Quyết định số 1282/QĐ-BTC ngày 11/7/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên Sở GDCK thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính
150/QĐ-UBCK (21/02/2017)
Quyết định số 150/QĐ-UBCK về việc thực hiện Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
820/QĐ-BTC (13/04/2016)
Quyết định số 820/QĐ-BTC Về việc công bố thủ tục hành chính về chào bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán
658/QĐ-UBCK (03/09/2014)
Quyết định số 658/QĐ-UBCK ngày 4/9/2014 của UBCKNN ban hành Quy chế hướng dẫn Công ty chứng khoán sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý Công ty chứng khoán (SCMS) của UBCKNN.
163/2003/QĐ-CP (04/08/2003)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2010