Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của công ty cổ phần quản lý quỹ PVI
30/08/2019

Ngày 30/8/2019, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành:

Quyết định số 672/QĐ-UBCK ngày 30/8/2019 về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI. Theo đó, Tổng Công ty bảo hiểm PVI thực hiện chuyển nhượng 1.500.000 cổ phần cho Công ty cổ phần PVI. Sau giao dịch chuyển nhượng nêu trên, Công ty cổ phần PVI nắm giữ 3.250.000 cổ phần (tương ứng 65% Vốn điều lệ) của Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác