Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10
09/08/2019

Nhằm kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống, ngày 09/8/2019, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Ủy ban.

C:\Users\Personal\Desktop\IMG_9570-web.jpg

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VP

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phổ biến, quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 10-NQ/TW là: Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 – 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 – 2030) và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025); Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

C:\Users\Personal\Desktop\IMG_9549 - web.jpg

Đồng chí Nguyễn Trọng Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBCKNN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VP

Đây là Nghị quyết rất quan trọng thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

E:\NAM 2019\THANG 8\9.8.2019 - Hoc NQ TW 10\IMG_9553.JPG

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VP

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII nhằm giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10, từ đó triển khai thực hiệu quả, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị. Qua đó, cũng tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống.

Văn phòng Đảng ủy Cơ quan UBCKNN

Các tin khác