Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam giai đoạn 2012-2017
09/07/2019

Triển khai thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg và Quyết định số 475/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 – 2020 và Kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, UBCKNN công bố Báo cáo tóm tắt đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam giai đoạn 2012-2017. Theo báo cáo mức độ dễ tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán đạt mức xếp hạng trung bình.

UBCKNN

Các tin khác