Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTC ngày 15/03/2019 sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
27/03/2019

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTC ngày 15/03/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2019 và hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Bao gồm: đối tượng, hồ sơ, thủ tục đăng ký, thay đổi đăng ký và hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

- Thông tư này áp dụng đối với (i) Công ty đại chúng; (ii) Doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định pháp luật về cổ phần hóa; (iii) SGDCK và VSD; (iv) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác