Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
08/03/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers được cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán từ ngày 06/03/2019.

UBCKNN

Các tin khác