Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành
08/03/2019

Ngày 05/03/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành, nội dung cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 8.000.000 (Tám triệu) cổ phiếu;

Số lượng vốn huy động dự kiến: 81.000.000.000 (Tám mươi mốt tỷ) đồng;

Số lượng cổ phần đã phân phối: 8.000.000 (Tám triệu) cổ phiếu;

Tổng số tiền thu được từ việc chào bán: 81.000.000.000 (Tám mươi mốt tỷ) đồng;

Ngày bắt đầu chào bán: 01/03/2019;

Ngày hoàn thành đợt chào bán: 04/03/2019.

UBCKNN

Các tin khác