Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Hội nghị hoạt động pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán
13/09/2018

Pháp điển hệ thống QPPL là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, trừ Hiến pháp, để xây dựng Bộ pháp điển. Đây là nhiệm vụ mới của UBCKNN và có liên quan mật thiết với các hoạt động xây dựng pháp luật, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Để công tác được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng pháp điển, nhất là phục vụ cho công tác pháp điển hóa hệ thống QPPL trong lĩnh vực chứng khoán (dự kiến theo tiến độ của LCK sửa đổi), việc tuyên truyền, hướng dẫn là cần thiết.

C:\Users\Personal\Desktop\IMG_1623-web.jpg

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: PC

Căn cứ Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBCK ngày 30/01/2018, Vụ Pháp chế đã phối hợp với Pháp chế Bộ; Phòng Pháp điển – Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư Pháp tổ chức hội nghị phục vụ hoạt động pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 11 và 12/09 với sự tham gia đầy đủ của các đơn vị trong UB. Các báo cáo viên đến từ Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp và Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính đã có những trao đổi, chia sẻ cụ thể về kỹ thuật pháp điển, phần mềm pháp điển và kinh nghiệm thực tế khi thực hiện pháp điển một số đề mục. Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế của UB – đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị cũng phổ biến Quy trình ISO về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Ủy ban tới các đơn vị trong UB và lưu ý các đơn vị trong việc gắn kết giữa công tác xây dựng văn bản, rà soát và hợp nhất văn bản với công tác pháp điển để đảm bảo sự thống nhất, thông suốt, hiệu quả trong quá trình thực hiện từng nhiệm vụ. Các đơn vị đã chủ động trao đổi với các báo cáo viên về nội dung được tập huấn. Đây cũng là yếu tố quan trọng để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ pháp điển đề mục chứng khoán trong thời gian tới.

UBCKNN

Các tin khác