Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
05/10/2017

Ngày 22/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 6/11/2017.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác