Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên của Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
14/02/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY được giảm 01 kiểm toán viên là Kiểm toán viên Phạm Thị Kim Nga (chứng chỉ KTV số 1609/KTV, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1609-2013-112-1) khỏi danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 10/01/2014.

          

 

(UBCKNN)

Các tin khác