Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán- Tư vấn Thuế
23/01/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Thuế được giảm 01 kiểm toán viên là Kiểm toán viên Nguyễn Đình Tiến, chứng chỉ KTV số 1873/KTV (số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 1873-2013-047-1) trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 20/01/2014.

          

 

(UBCKNN)

Các tin khác