Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo tăng 02 kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Thuế
17/01/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Thuế được tăng 02 kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 06/01/2014, như sau:

STT

Họ và tên kiểm toán viên

Số chứng chỉ KTV

Số GCN đăng ký hành nghề kiểm toán

1

Nguyễn Văn Bình

1635/KTV

1635-2013-047-1

2

Nhữ Đức Trường

0775/KTV

0775-2013-047-1

          

 

(UBCKNN)

Các tin khác