Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư SGI
16/01/2014

  Ngày 13/1/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 02/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 42/UBCK-GP ngày 29/10/2008 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư SGI, với nội dung như sau:

  Vốn điều lệ cũ: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng;

  Vốn điều lệ mới: 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng.

  Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác