Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán DTL bổ sung 04 kiểm toán viên vào Danh sách kiểm toán viên hành nghề năm 2014
16/01/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán DTL được bổ sung 04 kiểm toán viên vào Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 16/1/2014 đến hết ngày 31/12/2014, cụ thể các kiểm toán viên như sau:

Tên Kiểm toán viên

Số chứng chỉ KTV

Số GCN đăng ký hành nghề

kiểm toán

Hồ Ngọc Bảo

2136/KTV

2136-2013-026-1

Huỳnh Thị Ngọc Trinh

2124/KTV

2124-2013-026-1

Trần Thế Thụ

2382/KTV

2382-2013-026-1

Hoàng Thị Vinh

1678/KTV

1678-2013-026-1

            

(UBCKNN)

Các tin khác