Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ Quỹ đầu tư cân bằng Bản Việt ra công chúng của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
10/01/2014

Ngày 10/1/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 02/GCN-UBCK chấp thuận cho Quỹ đầu tư cân bằng Bản Việt chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, cụ thể như sau:

Tên Quỹ: Quỹ đầu tư cân bằng Bản Việt

Tên tiếng Anh: Viet Capital Balanced Fund

Tên viết tắt: VCAMBF

Vốn huy động tối thiểu: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng

Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng

Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt

Ngân hàng giám sát: Ngân hành TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký

(UBCKNN)

Các tin khác