Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam được giảm 01 kiểm toán viên
09/01/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam được giảm 01 kiểm toán viên như sau:

Kiểm toán viên Lê Xuân Bách, chứng chỉ KTV số 1305/KTV rút tên trong danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam năm 2013 kể từ ngày 27/12/2013 và giảm trong danh sách năm 2014 kể từ ngày 1/1/2014.

(UBCKNN)

Các tin khác