Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ Đầu tư cổ phiếu Năng động Bảo Việt
08/01/2014

Ngày 8/1/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 08/GCN-UBCK cho Quỹ Đầu tư cổ phiếu Năng động Bảo Việt, cụ thể như sau:

-Tên Quỹ: Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt

-Tên tiếng Anh: BaoViet Equity Dynamic Open-Ended Fund

-Tên viết tắt: BVFED

-Thời hạn hoạt động của Quỹ: không giới hạn

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt được lập theo các nội dung sau:

+ Vốn điều lệ của quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 71.247.586.800 (bảy mươi mốt tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm tám mươi sáu nghìn tám trăm) đồng

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng

+ Số lượng chứng chỉ quỹ: 7.124.758,68 chứng chỉ quỹ

+ Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

- Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)

  Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác