Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam cho Công ty SEAF SME Finance LLC
08/01/2014

Ngày 8/1/2014, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBCK sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện số 09/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 17/7/2012 cho Công ty SEAF SME Finance LLC với nội dung sau:

Trưởng Văn phòng đại diện: Ông Phạm Công Sang

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

(UBCKNN)

Các tin khác