Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Thông báo số 130/TB-UBCK)
09/10/2013

Để hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Quyết định 510/QĐ-UBCK ngày 11/08/2009 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán: 1 triệu đồng/1 người.

Việc nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được thực hiện theo hình thức sau:

- Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản số 3511 của Cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nuớc (mã đơn vị sử dụng ngân sách: 1059481) mở tại Kho bạc Nhà nước T.p Hà Nội, nội dung nộp ghi rõ “nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho… (tên người được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán), số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu”.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để cá nhân có tên trong danh sách kèm theo được biết và thực hiện.

Danh sách người được cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán
(Ban hành kèm theo Quyết định số 603 /QĐ-UBCK ngày 3 tháng 10 năm 2013 của
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quốc tịch

CMND/Hộ chiếu

Loại Chứng
chỉ hành nghề

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

1

Nguyễn Cửu Đức Bình

09/10/1981

Việt Nam

012002666

21/06/2012

Tp Hà Nội

Quản lý quỹ

2

Đặng Lưu Hải

06/03/1978

Việt Nam

011904546

10/06/2010

Tp Hà Nội

Quản lý quỹ

3

Phạm Thị Thảo

03/03/1984

Việt Nam

013523606

13/03/2012

Tp Hà Nội

Quản lý quỹ

4

Dương Thị Thu Thảo

25/12/1987

Việt Nam

205365557

02/11/2004

Quảng Nam

Quản lý quỹ

5

Nguyễn Anh Vũ

16/7/1978

Việt Nam

011862030

19/01/2008

Tp Hà Nội

Quản lý quỹ

Các tin khác