Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Cấp Giấy chứng nhận chuyển đổi Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) thành quỹ mở
08/10/2013

Ngày 8/10/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 05/GCN-UBCK cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) chuyển đổi thành quỹ mở.

Vốn điều lệ của quỹ: 1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ) đồng

Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng

Loại quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Thời hạn hoạt động của quỹ: Không giới hạn

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam);

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký

(UBCKNN)

Các tin khác