Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
08/10/2013

Ngày 7/10/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 50/GCN-UBCK chấp thuận cho Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, cụ thể như sau:

Tên Quỹ: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt

Tên tiếng Anh : BaoViet Equity Dynamic Open Ended Fund

Vốn huy động tối thiểu: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng

Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng

Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác