Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động CtyCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Phúc
02/10/2013

Ngày 2/10/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 30/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 15/UBCK-GPHĐQLQ do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Phúc với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác