Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Giống bò sữa Mộc Châu
21/10/2020

Ngày 20/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 678/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Công ty), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2018; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019);

- Phạt tiền 350 triệu đồng theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán (Công ty được UBCKNN chấp thuận đăng ký công ty đại chúng từ ngày 09/9/2008. Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định)

- Phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với UBCKNN (Năm 2019, Công ty thực hiện phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 115NQ/ĐHĐCĐ/2019 ngày 30/6/2019 để tăng vốn điều lệ từ 568.460.460.000 đồng lên 668.000.000.000 đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN theo quy định)

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/10/2020.

UBCKNN

Các tin khác